Regulamin

korzystania z usług platformy firmy „CarMix M.Bielamowicz R.Tokarski S.C.”

z siedzibą w Gorlicach ul. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice

NIP 738-214-73-48; REGON 123236807

I Spółka cywilna przedsiębiorców :

Mariusza Bielamowicz NIP: 7382075287 , REGON: 123234346

Radosława Tokarski NIP: 7382075815 , REGON: 123225867

II Strona internetowa : www.carmix.pl

III email: bok@carmix.pl; rtokarski@carmix.pl; mbielamowicz@carmix.pl

Telefony:

738 563 054 Mariusz Bielamowicz

793 631 790 Radosław Tokarski

510 077 214 Biuro Obsługi Klienta

IV Legenda używanych pojęć:

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

- Sprzedawca/Sklep/Platforma – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę firmę „CarMix M.Bielamowicz R.Tokarski S.C.” z siedzibą w Gorlicach ul. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice , NIP 738-214-73-48; REGON 123236807, adres poczty elektronicznej: BOK@carmix.pl; rtokarski@carmix.pl; mbielamowicz@carmix.pl

-Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

- Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

- BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji tel 510 077 214;

- Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

- Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

- Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

- Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

- Cena - określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne podatki), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

- Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych – zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

- Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

- Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

- Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

- Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowychumowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

- Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy

- Kod rabatowy -kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę, uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;

- Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

- Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

- Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w § 1 pkt 1;

- Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający, jakie Towary zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

- Zapowiedź - Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Zapowiedzi określony jest każdorazowo przy produkcie oznaczonym jako Zapowiedź. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

- Czas realizacji dostaw – rozumie się określony czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki w wybranej przez Usera/Klienta formie.

- Platforma – usługi internetowe oferowane pod adresem internetowym www.carmix.pl m.in.: zakupy internetowe, usłgi informacyjne oraz wiele innych.

- Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Usera z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

- User - osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze świadczeń platformy na podstawie własnego konta on-line.

User account - baza zawierająca dane Klienta, które podał osobiście wypełniając odpowiednie rubryki, na podstawie, których następuje obsługa klienta. Dane te określają miejsce dostaw oraz odbiorcę faktury i płatnika z tytułu zamówień.

§ 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. Aby dokonać zakupów w Sklepie lub utworzyć Konto *User/ Klient musi posiadać ważny aktywny adres e-mail. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych:

1.1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
b. pamięć operacyjna: 512MB
c. monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
e. mysz lub inny manipulator + klawiatura
f. karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

1.2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. system operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android,
b. iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
c. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
d. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
e. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 2. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem telefonu 510 077 214 oraz pod adresem e-mail: bok@carmix.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta czasowo mogą ulec zmianie. Informacja o tym każdorazowo będzie umieszczona na stronie głównej Sklepu.

§ 3. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu, udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

d. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § (Usługa Newslettera).

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

b. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

c. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

d. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

e. bieżącą aktualizację statusu złożonego Zamówienia;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.

3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w § 1 pkt 1.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 5. USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczanej przez Sklep Usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:

a. udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera, lub

b. zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji Konta Klienta, lub

c. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta maila potwierdzającego dodanie adresu e-mail, przesyłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. zgłoszenie takiego żądania do Biura Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter, lub

b. zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na zasadach określonych w § 2 Regulaminu.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 4 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 7. REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie pisemnej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (kolejno czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Towary może zostać złożone

- przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

- przez Klienta, który wybiera opcję szybkich zakupów bez rejestracji konta.

c. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

g. Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędnego złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

h. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu doręczeń, itp.;

i. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;

j. po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

k. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;

l. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w § 8, pkt 2 lit.kj. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §10 pkt 1 lit. a Regulaminu pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności w terminie określonym w §10 ust. 3 Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie paragonu na Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. W przypadku Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych paragon również jest dostępny w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.

5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie lub poprzez e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulowania Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §12 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania lub zmiany Zamówienia.

6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §12 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

§ 9. CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.

3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.

4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 10. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;

b. przy odbiorze (płatność za pobraniem).

2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

3. W przypadku wybrania sposobu dostawy – Paczkomaty 24/7 – jest możliwa tylko płatność określona w § 10, pkt 1a.

4. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), żądając zwrotu płatności wskaże numer rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.§ 11. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. poprzez odbiór w Paczkomatach 24/7;

c. poprzez odbiór osobisty;

3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.

4. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Biura Obsługi Klienta (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „Przyjęcie zamówienia do realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.

5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się:

- czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz
- czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Zapowiedzi liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany w ramach ścieżki zakupowej.

6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

7. Dostawa do Paczkomatów 24/7 możliwa jest dla Zamówień opłaconych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym. Jeżeli gabaryty przesyłki przekroczą 64x41x38 cm lub jej waga będzie większa niż 12 kg, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy.

8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone pisemnie w formie jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia dostępny tutaj.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: bok@carmix.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: CarMix S.C., ul. T. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu.

8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Zwracany Towar musi być należycie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: CarMix S.C., ul. T. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice.

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy prawa.

13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

§ 13. REKLAMACJE

1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi

- listownie na adres: CarMix S.C., ul. T. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice

- za pomocą wiadomości e-mail na adres: bok@carmix.pl z tytułem „reklamacja”.

- warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest załączenie dowodu zakupu Towaru.

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Klienta dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Car Mix SC ul. T. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice. W przypadku uznanej reklamacji koszt dostawy zostanie zwrócony na podany przez Klienta numer bankowy.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 14. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. CarMix S.C. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 84, 38-300 Gorlice,
3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepie i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.

6. Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony listownie lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.


ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w §1 lit. o., §12 ust. 3 lub §13 ust. 4 Regulaminu.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.


§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL:

http://carmix.pl/content/regulamin-sklepu, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

4. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny dla Klientów pod następującym adresem:

http://www.carmix.pl/Odstapienie_od_umowy_wzor_carmix.pdf

B. Opis usługi świadczonej przez CarMix S.C. , która jest internetowym serwisem, za pośrednictwem, którego User/Klient uzyskuje dostęp do ofert handlowych własnych firmy oraz wielu firm partnerskich. Robiąc zakupy Konsument otrzymuje od CarMix S.C. rabaty, bonusy, korzysta z promocji w wysokości uzależnionej od rodzaju zakupionego towaru (towaru lub usługi) w firmie partnerskiej, jego ceny sprzedaży oraz po spełnieniu innych warunków opisanych w niniejszych warunkach. Wysokość nagrody/bonusów i rabatów zależy od warunków oferowanych przez firmę CarMix lub daną firmę partnerską. Za warunki zakupu towaru wysyłkę i wystawienie faktury za produkty odpowiada CarMix S.C. lub dana firma partnerska.

C. Procedura przyjmowania i realizacji dostaw z zamówień złożonych na platformie CarMix S.C. prowadzi sprzedaż towarów i usług głównie za pośrednictwem sieci internetowej. Informacje na

temat towarów i usług Platforma zamieszcza na stronie www.carmix.pl Zamówienia od Usera/Klienta przyjmowane są poprzez stronę internetową Natychmiast po złożeniu zamówienia User/Klient otrzymuje e-mailem niezwłocznie iż zamówienie dotarło do platformy i wchodzi w procedurę zamówienia. User/Klient, składający zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Platformą CarMix S.C.

W drodze zamówienia User/klient:

1. Wybiera zamawiane usługi i towary,

2. Dokonuje oznaczenia i wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy, oraz adresu na jaki ma być wystawiona faktura (adres dostawy nie musi się pokrywać z adresem na fakturze),

3. Wybiera sposób i warunki płatności.

W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta (User account) Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonej rejestracji konta. Platforma może rozpocząć realizację zamówień, gdy otrzyma od Klienta owe potwierdzenie.

Zamówienie towarów i usług zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców i partnerów Platformy lub wykonanie świadczenia zamówionych usług jest możliwe. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem User/Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u partnerów Platformy) lub braku możliwości dostaw zamówionych usług, a tym samym braku możliwości realizacji zamówienia Usera/Klienta, Platforma ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie miesiąca (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Dotyczy to głównie usług i towarów, których dostawa lub przewidywany termin realizacji zamówienia przekracza w/w termin 30 dni. Platformie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. W przypadku, gdy User/Klient już dokonał zapłaty za towar, bądź usługę, wtedy Platforma zwróci

Userowi/ Klientowi należność za towar lub usługę, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na inne zamówienie lub zmianie charakterystyki zamówienia na własne życzenie.

W przypadku towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów do ich wyczerpania. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych (opłaconych) zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia Platforma wystawia fakturę VAT albo paragon fiskalny.

D. Zmiany w zamówieniach:

1. User/Klient może dokonywać zmian w zamówieniach do momentu jego zrealizowania, tzn. do momentu przekazania do wysłania. User/Klient może wycofać złożone zamówienie w całości lub części do momentu jego wysłania na adres zamówienia.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest w kilku formach:

- Mailowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta – bok@carmix.pl

- Telefonicznie pod numerem BOK podanym na stronach platformy.

Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane wyłącznie po weryfikacji danych osobowych klienta jako właściciela konta.

3. Wszelkie zmiany w zamówieniach odnośnie np.: adresu Usera/Klienta, adresu dostawy etc. będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronach pomocy po loginie Usera/Klienta.

E. Ceny usług i towarów platformy PrestaShop:

1. Platforma zamieszcza na stronach platformy wszystkie aktualne ceny usług i towarów zamieszczone na stronie internetowej. Podane ceny występują w walucie złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdej usłudze lub oferowanym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Usera/Klienta.

3. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen towarów i usług podanych w ofercie oraz wprowadzania każdorazowo nowych ofert i cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Platformie jak też systematycznego wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług i towarów w uprzednio już złożonych zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione każdorazowo w cenach towarów według taryf Platformy. Platforma informuje o możliwości odstąpienia od kosztów dostaw w przypadkach promocyjnych lub w zależności od wartości zamówienia.

Dostawy towaru odbywają się w wybranej przez Klienta formie, która zostanie określona w zamówieniu. Obowiązuje aktualny cennik dostaw i kosztów obsługi zamówień.

F. Warunki realizacji zamówienia - czas dostawy:

1. Każdy towar ma przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki z Platformy, bądź od partnera Platformy oraz jest zależny także od formy dostawy wybranej przez Usera/Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Dostawy do Usera/Klienta dokonywane są za pośrednictwem partnerskich firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta, lub uprzednio do magazynu Platformy jako partnerskiego punktu odbioru. User/Klient decyduje każdorazowo o formie dostawy.

3. User/Klient będzie każdorazowo poinformowany o przewidywanym czasie dostawy.

4. Platforma wyklucza ponoszenie odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Usera/Klienta.

G. Formy płatności i ewentualne nadpłaty za zamówienia na Platformie:

1. Platforma dopuszcza różne formy płatności za zamówione usługi i towary przez Usera/Klienta. Dopuszcza się obecnie następujące formy płatności:

a. Przelew elektroniczny za pośrednictwem dotpay,

a. Przelew bankowy (przedpłata) lub on-line ,

b. Płatność przy odbiorze gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania towaru podczas wszelkiego rodzaju imprez organizowanych przez Platformę offline, podczas których Platforma wystawi

własne produkty do sprzedaży lub też oferować będzie produkty do zamówienia offline, których dostawa nastąpi z magazynu Platform

2. User/Klient może wykorzystywać do płatności za zakupy tzw. Firmowego vouchera, talonu promocyjnego uprawniającego do zniżek cen na usługi i towaru według specjalnego systemu promocyjnego Platformy Platforma każdorazowo oznaczy w specjalny sposób towary i usługi, na które przysługuje możliwość wykorzystania Vouchera.

3. Może zaistnieć sytuacja nadpłaty, gdy nastąpi niemożność całkowitej realizacji zamówienia, a User/Klient nie odstąpi całkowicie od realizacji zamówienia. W przypadku powstania takich nadpłat na koncie Usera/Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Platforma stosuje następujące formy zwrotu powyżej opisanych nadpłat. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot nadpłaty na wskazane przez siebie konto bankowe.

H. Procedury reklamacyjne:

1. Platforma CarMix gwarantuje legalność i oryginalność pochodzenia towarów i usług oferowanych na Platformie. Wszystkie oferowane usługi i towary objęte są gwarancją jakości producenta.

2. Zawsze zachodzi możliwość odkrycia wad fabrycznych w dostarczonych Userowi/Klientowi produktach. W takim przypadku przysługuje prawo skorzystania z usług gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

3. User/Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem Platforma CarMix .

4. W przypadku ujawnienia przez Usera/Klienta wyżej wymienionych wad w towarze User/Klient musi odesłać towar na adres Platformy.

5. Zespół CarMix S.C. rozpatrują reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Platformę i dostarczenia jej do odpowiedniego działu reklamacji producenta towaru. Każdy producent ściśle określa warunki realizacji reklamacji. Po uznaniu reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Reklamacje wynikające z różnic kolorystycznych pomiędzy zdjęciami prezentowanymi na stronach Platformy, a rzeczywistym wyglądem produktów nie będą uwzględniane.

7. Userowi/Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji w ciągu 6 – 24 miesięcy, w zależności od rodzaju towaru, od daty zakupu o ile dokona zawiadomienia Platformy o stwierdzeniu wady w towarze w ciągu dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem.

I. Prawo odstąpienia od umowy:

1. W oparciu o brzmienie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r poz. 827) Userowi/Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn za pośrednictwem Platformy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Wzór odstąpienia na stronie:

http://www.carmix.pl/Odstapienie_od_umowy_wzor_carmix.pdf

2. User/Klient zwracający towar, należycie zapakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu, który w żadnym przypadku nie nosi jakichkolwiek znamion zniszczenia, używania, korzystania, etc. ma prawo do otrzymania należności za zapłacony towar w terminie 14 dni roboczych od uznania zwrotu oraz sprawdzenia stanu zwróconego towaru.

J. Dane osobowe

User/Klient, który składa zamówienie usługi lub towaru poprzez Platformę CarMix wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie CarMix S.C. lub jej bezpośrednio przyległych partnerów oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Usera/Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Platformę CarMix . User/Klient platformy CarMix ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe Usera/Klienta chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 1997, Nr 133 poz. 883 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

K. Postanowienia końcowe:

Umowa sprzedaży zawierana jest między Userem/Klientem a Platformą CarMix bądź bezpośrednio z przyległymi jej partnerami, co jest każdorazowo wyszczególnione jest przy składaniu zamówienia przez Usera/Klienta.

Wszelkie towary oraz usługi prezentowane na stronach Platformy internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r poz. 827)

W przypadku Klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy"

L. Zmiany treści serwisu CarMix

1. CarMix S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.carmix.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. CarMix S.C. zastrzega sobie prawo do wymiany i wyłączenia z serwisu firm partnerskich oraz do włączenia do serwisu innych firm. Korzystającym z usług CarMix S.C. nie przysługuje prawo do zatrzymania poszczególnych części lub całego serwisu.

Ł. Wypowiedzenie partnerstwa z Userem/Klientem:

1. User/Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres: CarMix S.C.

2. CarMix S.C. ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. CarMix S.C. ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko z ważnej przyczyny, która to zachodzi zawsze w szczególności wtedy, gdy User/Klient naruszy prawo Rzeczypospolitej Polskiej lub niniejszy regulamin .

M. Odpowiedzialność za treść stron WWW

CarMix S.C. oświadcza stanowczo, że nie ma żadnego wpływu na formę i treść stron i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść żadnej ze stron, do których odsyłają linki firm partnerskich i nie wykorzystuje tych treści. Większość linków tworzona jest automatycznie i ze względu na ich dużą liczbę CarMix nie może ich kontrolować.

N. Gwarancja/ograniczenia odpowiedzialności:

1. CarMix S.C. nie odpowiada za wady i szkody wynikające ze specyfiki internetu, takie jak awaria serwerów lub innych firm.

CarMix S.C. odpowiada ze ewentualne szkody, niezależne od podstawy prawnej, tylko wówczas, gdy

w sposób zawiniony naruszony został jeden z podstawowych obowiązków umownych w sposób zagrażający celowi umowy lub szkoda została spowodowana przez CarMix na skutek rażącego zaniedbania lub umyślnie.

2. Niniejsze zasady odpowiedzialności dotyczą również w przypadku winy osoby, której CarMix S.C. powierzył wykonanie zobowiązania.

3. Jeżeli podstawowy obowiązek umowny został naruszony nie przez rażące zaniedbanie lub umyślnie, wówczas odpowiedzialność CarMix S.C. ogranicza się do takich szkód normalnych lub do takiego zakresu szkód normalnych, które były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i są normalnym następstwem naruszenia podstawowych obowiązków.

4. Wyłączony jest obowiązek wypłaty odszkodowania za utracony zysk,

5. CarMix S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podania przez przyległych partnerów i Usera/Klienta nieprawidłowych danych.

6. User/Klient ponosi samodzielną i pełną odpowiedzialność prawną i ciężar finansowy za inne koszty, opłaty i należności publicznoprawne jakich obowiązek uiszczenia w świetle przepisów prawa może powstać w związku z zawarciem tej umowy.

O. Zmiany warunków handlowych:

Zmiany Ogólnych Warunków Umownych są możliwe w każdej chwili i muszą być każdorazowo zaakceptowane przez Usera/Klienta podczas logowania do serwisu.

P. Oferta:

CarMix S.C. nie sprawdza ofert poszczególnych firm partnerskich pod względem zgodności wartości i ceny w związku z tym za oferty powstałe na podstawie nieprawdziwych danych CarMix S.C. nie odpowiada.

R. Miejsce wykonania i właściwość sądu:

1. Sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby CarMix S.C. w Gorlicach

2. Do wszystkich umów zawieranych przez Konsumenta z CarMix S.C. stosuje się prawo polskie. Dotyczy to również przypadku, gdy siedziba zamawiającego znajduje się za granicą.